BALVERT´S
deerhound & borzoi
 

 Novinky ::: News
O nás ::: About us
Výstavy ::: Shows
Deerhound
Borzoi
Štěňátka ::: Puppies
Odchovy ::: Litters
Fotogelerie ::: Photogallery
Kontakt / Contact

Prvním psem v naší rodině se stal pes plemene yorkšírský teriér - Richard.

Všechno začalo, když jsme si v roce 2002 dovezli krásného bílého vlkodava... O Našich vlkodavech se dozvíte více na stránkách Chovatelské stanice Balmoral - Czech Legend. Vlastní ji moje sestra Eva, která se v budoucnu bude zabývat chovem IW.

V srpnu roku 2004 jsem si od chovatelky Ing. Pavly Uzlové dovezla malé štěně skotského jeleního psa. Byl to pejsek a jmenoval se Cobalt. Chtěla jsem se s ním zúčastňovat výstav. Jeho první výstava byla ještě v roce 2004, kdy jako 4 měsíční štěňě vyhrál res.BIS puppy na Klubové výstavě chrtů v Nitře na Slovensku. Další úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat - v roce 2005 splnil několik šampionátů. Nebudu vyjmenovávat všechny výstavy, které vyhrál. Získal mnoho ocenění, jeho výstavní výsledky a tituly, kterých dosáhl, si můžete prohlédnout v jeho profilu.

V roce 2005 k nám do smečky přibyl pes plemene barzoj - Hermés z Pogranicza (import Polsko) shodou okolností k nám na podzim téhož roku 2005 přibyl jeho vlastní bratr Heweliusz. Oba dva bratři jsou velmi typově podobní, mají za sebou řadu výstav s výbornými výsledky.

Již dlouho se mi líbili psi z chovatelské stanice Fritzen's , která se chovem deerhoundů zabývá již od roku 1990. Mým snem bylo si dovézt kvalitní zvíře, které by bylo v ČR nepříbuzné. Moje volba proto padla na fenku a v srpnu 2006 jsem si pro ni jela. Téměř půl roku jsem si s chovateli dopisovala jestli mi vůbec fenku prodají, nakonec souhlasili a já byla nesmírně šťastná, že mi Fritzen's Silver Dawn svěřili do péče. Silver Dawn je velmi perspektivní fenka, její otec pochází ze země původu - ze Skotska. Moje fenka je nepříbuzná v celé ČR. Dovezla jsem si ji jako nevěstu pro svého Cobalta - děkuji moc za pomoc pánům Björn Fritz a Klaus Krueger.

Rok 2006 byl pro nás velmi úspěšný - splnily jsme několik šampionátů a náš Cobalt byl vyhlášen nejúspěšnějším chrtem výstavní sezóny za rok 2006.

Na jaře 2007 k nám do smečky přibyl další barzojík Allegro Dancer Earl's Legend.

I rok 2007 pro nás byl úspěšný - hlavně pro naši deerhoundku - získala velmi prestižní titul Evropský vítěz mladých. A v 11 ti měsících se stala držitelkou titulu BIG z mezinárodní výstavy! I ostatní psi, ale nezaháleli a splnili mnoho šampionátů Česka, Slovenska, Klubu WDK, KCHCH atd.

Na jaře 2008 jsme si k našim barzojům pořídili fenku - Fata Morgana Silent - Enigma, je to velmi výborná a krásná fenka. V budoucnu mám v plánu na ní odchovat štěňata. Je zatím mladičká a výstavy nás teprve čekají...

Jak už tomu bývá, tak život se mění z minuty na minutu. V březnu 2008 jsme se museli rozloučit s naším Cobíkem. Naše srdíčko odešlo do psího ráje, nikdy se s jeho smrtí nesmíříme, byla to pro nás velká rána...všechny naděje a plány se zhroutili jako domeček z karet. Bude nám velmi chybět... Tím špidlatým čumákem se nám vryl do srdce a jen těžko ho vymažeme. Cobík byl jen jeden a takový další pes už nikdy nebude. Posbíral řadu velmi prestižních výstavních titulů, stal se prvním deerhoundem v České republice, kterému se podařilo uspět ve veliké konkurenci o Nejlepšího psa výstavní sezóny. Vždycky na něj budeme s láskou vzpomínat...

Osud tomu chtěl a v červnu roku 2008 jsme si dovezli pejska - deerhounda Artush z Podlipnice, po Cobíkově sestře Cesmíně Paluduz. Budeme mít doma zčásti stejnou krev, jako nesl náš Cobík. I on se v budoucnu bude zúčastňovat výstav...

Ke konci července 2008 jsme importovali fenku deerhounda - Dzsazira Vígh von Schloss Neuschwanstein. děkuji Magdaleně na vlídné přijetí a doufám, že i naše další chovatelská spolupráce bude úspěšná...

V srpnu roku 2008 naší smečku rozšířili 2 barzoji, fenka a pes z chovatelské stanice Highlands Heart - fenka Anabell a pes Arcamon, kteří budou další posilou našeho chovu. Fenka má úžasnou vlkošedou barvu a pejsek je nádherný trikolor oba jsou po zahraničních rodičích.

V polovině listopadu 2008 naši smečku deerhoundů rozšířil krásný pejsek z velmi úspěšné německé chovatelské stanice  - Giggles Balvert´s von der Oelmühle. Který doplnil náš chov, protože Artush nikdy nebude uchovněn a máme ho jen pro radost.  Gigglese plánujeme zařadit do našich budoucích chovů a je případným ženichem pro naše importované feny.

23.prosince 2008 naši smečku rozšířila krásná fenka barzoje - import z Estonska - Estet Classic Basurmanka, byl to ten nejlepší vánoční dárek! Je úžasná i ona v budoucnu doufám doplní naše chovatelské plány.

Po různých okolnostech k nám na začátku roku 2009 přibyla fenka barzoje Arlete - je to sestra našich barzojů Arcamona a Anabell. Arletka je něžná a má velmi velkou radost z barzojí smečky... 

V březnu 2009 jsme jeli s naší fenkou deerhounda na krytí za úžasným psem Earl Grey von der Oelmühle - doufali jsme že se vše podaří a dne 26.5.2009 jsme v naší chovatelské stanici přivítali naše první deerhoundy - vrh A Balvert´s. Narodilo se nám 6 pejsků a 3 fenky.  Byli to krásné časy jak štěňátka rostla a brzy se rozutekla do svých nových domovů až na jednoho pejska - Augustin Earl Balvert´s, zůstal doma, je splněním mého snu, úžasný milý, krásný, přesně jako jeho maminka Silver.
 

To, že doma zůstane jedno štěně z našeho vrhu deerhoundů jsme plánovali, když se nám narodila tak úžasná štěňátka, původně to měla být fenka ale nakonec jsme se rozhodli pro pejska. Proto jsem v průběhu léta již od přátel Björna a Klause věděla, že plánují dva vrhy deerhoundů ve své chovatelské stanici Fritzen´s.
S dost dlouhým předstihem mi poslali rodokmeny obou plánovaných vrhů a já si vybrala: naše holčička bude z vrhu: Pyefleet Percy x Fritzen´s Rising Sun, když konečně dorazila zpráva, že štěňátka z obou vrhů jsou na světě byla jsem ráda, ovšem jen do doby kdy Björn napsal že po Rising Sun je jen jedna fenka a ta zůstává doma, ačkoliv jsem chtěla fenku po Sunny i tak se mi i druhý vrh líbil Tallulah x in A Harvest, těm se narodilo daleko více holčiček, tak jsme se dohodli, že fenku si vezmu z vrhu "Z" Fritzen´s. Ale to by nebylo ono, aby nebylo něco plánované a tak neplánovaně přišel od Björna s Klausem email a v něm psali, že se rozhodli nám nabídnout jednu ze svých mladých fen: Fritzen´s Xclusive to Claonaiglen a tak jsme v listopadu pro Dott jeli...


Bohužel aby rok 2009 nebyl jen radostný v našich srdcích nám od srpna všem chybí úžasná barzojka Anabell. Je hrozné jak během pár vteřin může být všechno jinak. U Anabelky došlo k zauzlení střev, bohužel v takovém rozsahu, že již nebylo možné ji zachránit a naděje byly ty tam . I včasná operace bohužel nepomohla abychom ji zachránili - zbývalo ji jen nechat odejít.... všem nám bude moc chybět, byla úžasná...


S našimi psy bydlíme na Vysočině - ve Velkém Beranově (7 km od Jihlavy) obklopuje nás les, který využíváme k denním procházkám s našimi psy. Psi s námi obývají i dům, jsou s námi pořád v kontaktu a kde jsme my, tam jsou i naši psi, v posteli, na zahradě... mají rádi společnost. Jen výjimečně je necháváme samotné doma. Náš život tvoří psi. Veterinární péči našim psům poskytuje Veterinární klinika "Na Slunci", které tímto děkujeme!

S chrty žijeme od roku 2002 a život bez nich si už představit neumíme...



Děkuji rodině, přátelům, kteří mě podporují.

Žaneta Pokorná

 ---------------------------------

The first dog in our family has become a dog breed york terrier - Richard.

It all started when we in 2002 brought a beautiful white irish wolfhound ... On our irish wolfhounds to learn on this site
Kennel Balmoral - Czech Legend, breeding stations my own sister Eva, which in future will consider keeping IW.

In August 2004, I have imported small puppy Scottish deerhound. He was a boy and named the Cobalt. His first exhibition was still in 2004, when as a 4 monthly puppy won res.BIS puppy at Club exhibition of sighthounds in Nitra in Slovakia. Other achievements for themselves long - in 2005, has met several championships. I will not listing all the exhibition, which won. Received many awards, the exhibition results and titles which reached can be viewed in its profile.       

In 2005, for us to pack added dog breed barzoi - Hermes of Pogranicza (import Poland) coincidentally to us in the autumn of 2005, added his own brother Heweliusz. The two brothers are very similar type, are behind a series of exhibitions with excellent results.


for a long time to me please dogs from the kennel Fritzen´s, which is keeping deerhounds deals since 1990. My dream was to have imported high-quality animal, which would be in the Czech Republic unrelated. My choice fell on the female and in August 2006 I have for it go. Nearly half a year I have with the farmer writing whether female sell me at all, finally agreed and I was extremely happy that I Fritzen's Silver Dawn is assigned to care. Silver Dawn is a very promising girl, her father comes from the country of origin - from Scotland. My girl is not kindred in the Czech Republic. I have it as a bride for his Cobalta - thank you for helping power masters Björn Fritz and Klaus Krueger.

The year 2006 was very successful for us - we have met a number of championships our Cobalt was declared the most successful dog exhibition season in 2006.

In the spring of 2007 for us to pack added an additional borzoi Allegro Dancer Earl's Legend.

And the year 2007 was successful for us - especially for our deerhound female - won a prestigious European title winner. And in those 11 months, became the title holder of the international exhibition BIG! And other dogs, but not idle meet many championships and the Czech Republic, Slovakia, the Group WDK, KCHCH etc.

In the spring of 2008 we made to our borzoi female - Fata Morgana Silent - Enigma, it is very excellent and beautiful girl. In the future, I plan puppies. It has young and exhibitions we still waiting ...

As usual, life is changed from minute to minute. In March 2008, we had to say goodbye to our Cobík. Our heart went into the dog paradise, never to his death not settle, it was a great morning for us ... all hope and plans are fall down like a house of cards. We would be very lacking ... . Cobík was only one and the other dog never will be. H e won a number of very prestigious exhibition titles, became the first deerhound in the Czech Republic, which managed to succeed in the great competition on Best dog exhibition season. It always will be remembered with love ...

The fate of the wanted and June 2008, we brought dog - deerhound Artush of Podlipnice after Cobík sister Cesmína Paluduz. We will be at home in part the same blood as our bear Cobík. And he will participate in future exhibitions ...

At the end of July 2008, we imported female deerhound - Dzsazira Vígh von Schloss Neuschwanstein. Magdalena thanks to the warm welcome and I hope that our cooperation will be more successful breeders ...


With our dogs dwell in the Highlands - in the Grand Beranov (7 km from Jihlava) the surrounds us, which we use for daily walks with our dogs. . Dogs with us inhabit the house, are with us still in contact and where we are, there are our dogs, in bed, in the garden ... have a happy society. . Only in exceptional cases is let alone at home. Our life consists of dogs. Veterinary care for our dogs provide veterinary clinic "The Sun", which follows Thanks!

With deerhound and borzois live since 2002 and a life without them you can not imagine it ...



I thank my family, friends who support me.

Žaneta Pokorná


 


 

 

 

 

 

 

 

© Žaneta Pokorná, All right reserved 2007,2008,2009